Thu - Chi Chi Tiết

Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 15h00 ngày 05/7/2021 đến 09h30 ngày 19/7/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 ( Từ 08h00 ngày 30/6/2021 đến 15h00 ngày 05/7/2021)
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Tính đến 8g00 ngày 30/06/2021)
Báo cáo phóng sanh tháng 04/2021
Báo cáo từ thiện tháng 04/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 03/2021
Báo cáo từ thiện tháng 03/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 02/2021
Báo cáo từ thiện tháng 02/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 01/2021
Báo cáo từ thiện tháng 01/2021
Báo cáo Phóng sanh năm 2020