Thu - Chi Chi Tiết

Báo cáo phóng sanh tháng 12/2021
Báo cáo từ thiện tháng 12/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 11/2021
Báo cáo từ thiện tháng 11/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 10/2021
Báo cáo từ thiện tháng 10/2021
Báo cáo phóng sanh tháng 09/2021
Báo cáo từ thiện tháng 09/2021
Báo cáo số lượng thực phẩm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19
Báo cáo phóng sanh tháng 08/2021
Báo cáo từ thiện tháng 08/2021
Danh sách ủng hộ từ thiện Covid-19 (Từ ngày 03/08/2021 đến ngày 22/08/2021)