Phước duyên gặp thầy

Me hiền tôn kính - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Lễ Hằng Thuận - Thùy Dương
Phật tử Tịnh Hải
Ta cũng về đây - Trương Bảo Như
Phật tử Tịnh Hải
Tịnh độ pháp môn - Vân Khánh
Phật tử Tịnh Hải
Niềm tin chánh pháp - Quỳnh Giang
Phật tử Tịnh Hải
Tình bạn thân - Thanh Sử
Phật tử Tịnh Hải
Đi đường nào an lạc - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Đạo tràng tịnh độ - Trung Hậu
Phật tử Tịnh Hải
Thương thân mẹ - Đông Quân
Phật tử Tịnh Hải
Phước duyên gặp thầy - Lâm Vũ
Phật tử Tịnh Hải
Tìm trong cõi vô thường - Đồng Dao
Phật tử Tịnh Hải
Lời giới thiệu
Phật tử Tịnh Hải