Kinh Tụng Audio

Kinh Phổ môn
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh Di Đà
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh Tám Điều & Từ Tâm
Giảng sư Thích Chiếu Túc
Kinh Lăng Nghiêm
Giảng sư Thích Trí Thoát
48 Đại Nguyện A Di Đà
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 3
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 2
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện 1
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh Vu Lan Báo Hiếu
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh Dược Sư
Giảng sư Thích Trí Thoát
Kinh thiện ác nhân quả
Chùa Hoằng Pháp
Kinh Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác
Giọng đọc: PT. Thiện Quang