Khóa 65

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Giảng sư Thích Trí Huệ
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Giảng sư Thích Hạnh Tín
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Bốn pháp quán
Giảng sư Thích Hạnh Tín
Phát Bồ Đề tâm
Giảng sư Thượng tọa Thích Đồng Thành
Chánh nhân vãng sanh
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Động lực cho sự tu tập
Giảng sư Thích Tâm Hòa
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Giảng sư Thích Trí Huệ
Trở lại thiên đường
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến