Khoá 79

Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Quang
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Giảng sư Thích Tâm Tiến
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Duyệt
Lang bạt và lạc bang - KTPT 79
Giảng sư Thích Tâm Tiến
Tinh hoa chánh Pháp - KTPT 79
Giảng sư Thích Minh Thành
Những ước muốn cuộc đời - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Quang
Kinh A Di Đà giảng giải phần cuối - KTPT 79
Giảng sư Thích Pháp Đăng
Mười niệm vãng sinh - KTPT 79
Giảng sư Thích Đạo Duyệt