The song to greet Vesak

Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 11009
Download: 1797

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25670
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15281
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14208
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9673
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9979
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10950
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15838
2132
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13387
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10271
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11662
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8662
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26460
2029