The song to greet Vesak

Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 11635
Download: 1797

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26650
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16155
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14653
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10096
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10359
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11538
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16570
2132
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13895
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10662
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12100
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9098
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26814
2030