The song to greet Vesak

Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 9729
Download: 1629

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25343
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14958
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13934
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9404
1767
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10638
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15539
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10670
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13140
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10038
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11392
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8428
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26211
2029