The song to greet Vesak

Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 9426
Download: 1629

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24672
3925
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14519
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13561
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9066
1767
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10313
1857
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14887
2130
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10216
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12758
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9741
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11049
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8138
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25899
2029