The song to greet Vesak

Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 10465
Download: 1629

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26971
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16365
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14786
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10223
1769
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11685
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16764
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11806
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14066
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10758
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12201
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9223
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26896
2030