The song to greet Vesak

Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 9864
Download: 1629

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25494
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15114
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14064
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9542
1767
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10787
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15687
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10831
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13270
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10156
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11518
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8548
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26330
2029