The song to greet Vesak

Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 9975
Download: 1629

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25665
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15280
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14204
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9670
1767
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10945
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15834
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11006
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13382
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10268
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11658
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8660
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26458
2029