The song to greet Vesak

Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 15883
Download: 2220

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26443
3938
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14512
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9956
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10211
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11371
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16377
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11473
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13741
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10519
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11956
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8948
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26691
2030