The song to greet Vesak

Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 10636
Download: 1859

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25339
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14957
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13932
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9404
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9728
1629
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15538
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10668
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13139
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10034
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11391
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8425
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26205
2029