The song to greet Vesak

Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 10272
Download: 1857

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24630
3925
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14477
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13512
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9024
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9392
1629
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14844
2130
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10176
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12711
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9702
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11012
1938
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8097
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25854
2029