The song to greet Vesak

Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 11590
Download: 1938

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25568
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15194
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14127
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9605
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9918
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10863
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15747
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10931
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13327
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10212
1987
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8607
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26386
2029