The song to greet Vesak

Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 11439
Download: 1938

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25396
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15015
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13980
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9457
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9780
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10685
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15597
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10720
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13181
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10084
1987
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
8469
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26255
2029