The song to greet Vesak

Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 12023
Download: 1938

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26531
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16006
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14587
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10018
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10290
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11443
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16453
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11548
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13806
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10585
1987
Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9008
1384
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26746
2030