The song to greet Vesak

Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 9020
Download: 1384

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26543
3938
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16016
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14595
2500
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10027
1769
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10298
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11450
1860
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
16466
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11560
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13814
2262
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10592
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12032
1938
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26755
2030