The song to greet Vesak

Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 8526
Download: 1384

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25469
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15091
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14049
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9523
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9846
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10762
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15665
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10807
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13252
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10141
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11501
1938
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26311
2029