The song to greet Vesak

Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 8082
Download: 1384

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
24616
3925
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14463
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13500
2498
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9011
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9378
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10257
1857
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14830
2130
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10158
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
12697
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9686
1982
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10999
1938
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25847
2029