The song to greet Vesak

Cảm niệm Phật đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
Listen: 8655
Download: 1384

Other Media

Trăng tròn tháng tư
Ca Khúc Mừng Phật Đản
25656
3933
Trầm hương đốt
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15273
2220
Um-dam-ba-ra
Ca Khúc Mừng Phật Đản
14201
2499
Trăng Phật sử
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9662
1767
Tình đạo
Ca Khúc Mừng Phật Đản
9972
1629
Truyền tin vui
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10938
1859
Mừng Đản sanh
Ca Khúc Mừng Phật Đản
15829
2132
Hoài niệm ngày Phật Đản
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11000
1797
Ngày đẹp trần gian
Ca Khúc Mừng Phật Đản
13378
2261
Bên dòng sông xưa
Ca Khúc Mừng Phật Đản
10262
1987
Cảm niệm Ca-tỳ-la-vệ
Ca Khúc Mừng Phật Đản
11655
1938
Đạo Phật ngày nay
Ca Khúc Mừng Phật Đản
26454
2029