Khóa 87

Hạnh hoa mai
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Hạnh hoa mai
Giảng sư Thượng tọa Thích Trí Chơn
Để lòng thanh thản
Giảng sư Thích Tâm An
Để lòng thanh thản
Giảng sư Thích Tâm An
Niệm Phật tu hiền
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Niệm Phật tu hiền
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Toàn
Đời khổ đạo vui
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Đời khổ đạo vui
Giảng sư Hòa thượng Thích Bửu Chánh
Ước nguyện cuối cùng
Giảng sư Thích Tâm Đại
Ước nguyện cuối cùng
Giảng sư Thích Tâm Đại