Khóa 34 đến 42

Vượt qua số phận - Phật thất kỳ 39
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Ba chặng đường tu - Phật thất kỳ 41
Giảng sư Thích Minh Thành
Nấc thang cuộc đời - Phật thất kỳ 41
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Hạnh
An tâm niệm Phật - Phật thất kỳ 42
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Khuyến tu - Phật thất kỳ 42
Giảng sư Thích Thiện Ý
Quyết định vãng sanh - Phật thất kỳ 42
Giảng sư Thích Giác Hóa
Niệm Phật - những điều cần biết - Phật thất kỳ 40
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Phương pháp đoạn trừ phiền não - Phật thất kỳ 41
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Hóa giải nghiệp tiền kiếp - Phật thất kỳ 34
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Hóa giải mặc cảm - Phật thất kỳ 36
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Những điều người tu Tịnh độ cần biết - Phật thất kỳ 37
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Vui đời vui đạo - Phật thất kỳ 38
Giảng sư Thích Minh Thành