Khóa 34 đến 42

Sách tấn Phật tử tu học
Giảng sư Thích Quang Tâm
Vượt qua số phận
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Vui đời vui đạo
Giảng sư Thích Minh Thành
Trái tim của Phật
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Niệm Phật đi về đâu
Giảng sư Thượng tọa Thích Huệ Thông
Những điểm trọng yếu của Kinh A Di Đà
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Niềm tin trong Phật giáo và sự liên hệ với khoa học
Giảng sư Thích Lệ Thọ
Phương pháp đoạn trừ phiền não
Giảng sư Thượng tọa Thích Viên Trí
Quyết định vãng sanh
Giảng sư Thích Giác Hóa
Hóa giải mặc cảm
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Hóa giải nghiệp tiền kiếp
Giảng sư Thượng tọa Thích Phước Tiến
Ba chặng đường tu
Giảng sư Thích Minh Thành