Mp3 Dharma Lectures

Tâm sự đời tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
3 hạng người tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người cư sĩ học Phật cần biết
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nên thương hay ghét
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ba người thân nhất đã ra đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người hùng khóa tu mùa hè
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai sinh ra ta?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lười & Siêng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
4 chữ tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lộc ai cho
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Năm Tuất nói chuyện chó
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sửa đổi 3 nghiệp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính