Mp3 Dharma Lectures

Ai sinh ra ta?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lười & Siêng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
4 chữ tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lộc ai cho
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Năm Tuất nói chuyện chó
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sửa đổi 3 nghiệp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
10 Pháp hộ trì
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân duyên đi Mỹ 2017
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Giữ gìn cội nguồn
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
5 cấu uế của tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chánh niệm tỉnh giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Mong ước đời người
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính