Mp3 Dharma Lectures

Vui buồn mùa xuân
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Họa phước khôn lường
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Xuân đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Phước duyên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Biết lỗi nên sửa
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Cư sĩ Cấp Cô Độc
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Đừng để tâm nhỏ hẹp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nơi kết nối tin yêu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Trọn kiếp con người
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Người được ái mộ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
5 báu khó tìm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhạc đạo vào đời
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính