Mp3 Dharma Lectures

Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyện hủ cốt chùa Kỳ Quang
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 12 - Đại bất hiều
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 11: Thấy người đẹp - dẹp đời tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 08 - Tại sao đặt tên quán ăn là Buddha Bar?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 07 - Sao người già không có "suất"?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá Thư Tình Tập 2
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá Thư Tình Tập 1
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 05 - Rờ Đầu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính