Mp3 Dharma Lectures

Bài 07 - Sao người già không có "suất"?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá Thư Tình Tập 2
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Lá Thư Tình Tập 1
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 06 - Chuột ăn nội tạng mèo
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 05 - Rờ Đầu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 04 - Làm sao để chuyển bại thành thắng
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 03 - Bẫy Tình
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nương tựa đấng Đại Giác
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 02 - Người có sức mạnh
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 01 - Kẻ ngu và người hiền trí
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sống chết tự tại
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Hướng đến tương lai
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính