Mp3 Dharma Lectures

Lỗi lầm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Sống biết ơn và nói lời cảm ơn
Lương Dũng Nhân
Bệnh từ miệng vào
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Để trở thành người phi thường
Lecturer Thượng tọa Thích Viên Trí
Cái gì là của ta?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ánh sáng Phật pháp kỳ 57
Lecturer Thích Pháp Đăng
Ý nghĩa hoa đăng đêm Di Đà
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chùa là trường học Phật pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Dấu ấn hoằng pháp tại Mỹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Tâm sự với sinh viên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Kể chuyện hoằng pháp tại Mỹ
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Nhân thiện tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính