Mp3 Dharma Lectures

Bài 17 - Nỗi Buồn Không Tên
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 16 - Cùng tuổi mà kẻ đi
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 15 - Nghiệp theo ta như bóng theo hình
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chung Tay Hoằng Pháp
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Ai Cậy Cửa Nửa Đêm?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 14 - Thương về miền Trung
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 13 - Đạo Sĩ Mất Thần Thông
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Chuyện hủ cốt chùa Kỳ Quang
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 12 - Đại bất hiều
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 11: Thấy người đẹp - dẹp đời tu
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 09 - Vào Chùa Giết Người Cướp Của
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính
Bài 08 - Tại sao đặt tên quán ăn là Buddha Bar?
Lecturer Thượng tọa Thích Chân Tính