Sách Khác
Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Tác giả: Người Dịch:
Mục lục
Nghi Thức Khai Kinh

NGHI THỨC KHAI KINH

NIỆM HƯƠNG

(Đốt hương, cắm hương, quỳ thẳng niệm hương cúng dường Tam Bảo)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguyện mây hương mầu này,

Đến khắp mười phương cõi,

Cúng dường tất cả Phật,

Tôn Pháp, Chư Bồ-Tát,

Vô biên chúng Thanh văn,

Cùng tất cả Thánh hiền,

Duyên khởi đài sáng chói,

Trùm đến vô biên cõi,

Khắp xông các chúng sanh,

Đều phát tâm Bồ-đề,

Xa lìa các nghiệp vọng,

Trọn thành đạo Vô thượng.

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

TÁN THÁN PHẬT

Đấng Pháp vương Vô thượng,

Ba cõi chẳng ai bằng,

Thầy dạy khắp Trời người,

Cha lành chung bốn loại,

Quy y tròn một niệm,

Hay dứt nghiệp ba kỳ,

Xưng dương và tán thán,

Ức kiếp không cùng tận.

QUÁN TƯỞNG

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng lặng

Đạo cảm thông khó thể nghĩ bàn,

Lưới Đế châu ví Đạo tràng,

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời,

Trước Bảo tọa thân con ảnh hiện,

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y.

Án phạ nhật ra học. (3 lần)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, thập phương chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ Tam bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta bà Giáo chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ-tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát, Đại Thế Chí Bồ-tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ-tát, Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát. (1 lạy)

TÁN DƯƠNG CHI

Cành dương, nước tịnh,

Rưới khắp Tam thiên,

Tánh không, tám đức lợi nhân gian,

Pháp giới rộng thênh thang,

Diệt tội tiêu khiên,

Lửa rực hóa sen hồng.

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHƠN NGÔN

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, tát bà ha. (3 lần)

TỊNH TAM NGHIỆP CHƠN NGÔN

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật độ hám. (3 lần)

ÁN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN

Nam mô tam mãn đa một đà nẫm, án, độ rô độ rô, địa vĩ ta bà ha. (3 lần)

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra hồng (3 lần)

TỤNG CHÚ ĐẠI BI

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ-tát. (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.

Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bát ra da, Bồ-đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án, tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.

Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha Bồ-đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra, hô lô hô lô, hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, Bồ-đề dạ Bồ-đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dủ nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lợi thắng kiết ra dạ, ta bà ha.

Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đà ra, bạt đà da, ta bà ha.

Nam mô Thập phương thường trụ Tam bảo.

VĂN PHÁT NGUYỆN

Lạy Đấng Tam giới Tôn,

Quy mạng mười phương Phật,

Nay con phát nguyện rộng,

Trọ trì Kinh Trường Thọ

Trên đền bốn ơn nặng,

Dưới cứu khổ ba đường,

Nếu có kẻ thấy nghe,

Đều phát tâm Bồ-đề,

Hết một báo thân này,

Sanh về nước An lạc.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

KỆ KHAI KINH

Phật pháp cao sâu rất tuyệt vời,

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu,

Nay con nghe thấy chuyên trì tụng,

Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát (3 lần)

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà