Sách Khác
Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Kinh Trường Thọ Diệt Tội

Tác giả: Người Dịch:
Mục lục
Phần Hồi Hướng

PHẦN HỒI HƯỚNG

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhứt thiết khổ ách.

Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý thức giới; vô vô minh, diệc vô vô minh tận; nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát đỏa y Bát nhã Ba-la-mật đa cố, tâm vô quái ngại, vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh Niết bàn. Tam thế chư Phật y Bát nhã Ba-la-mật đa cố, đắc a nậu Đa la Tam miệu Tam Bồ-đề.

Cố tri Bát nhã Ba-la-mật đa, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị Vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ chơn thiệt bất hư.

Cố thuyết Bát nhã Ba-la-mật đa chú, tức thuyết chú viết:

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề tát bà ha. (3 lần)

BẠT NHỨT THIẾT NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BỔN ĐẮC SANH TỊNH ĐỘ ĐÀ LA NI

Nam mô A-di-đa bà dạ. Đa tha già đa dạ. Đa điệt dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị đa, tất đam bà tỳ. A di rị đa, tỳ ca lan đế. A di rị đa, tỳ ca lan đa. Dà di nị dà dà na. Chỉ đa ca lệ, ta bà ha. (3 lần)

Phật A-di-đà thân kim sắc.

Tướng tốt chói sáng tự trang nghiêm.

Năm Tu-di uyển chuyển bạch hào,

Bốn biển lớn trong ngần mắt biếc

Trong hào quang hóa vô số Phật,

Vô số Bồ-tát hiện ở trong,

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh,

Chín phẩm sen vàng lên giải thoát.

Quy mạng lễ A-di-đà Phật,

Ở phương Tây thế giới an lành,

Nay con xin phát nguyện vãng sanh

Cúi xin đức Từ bi nhiếp thọ.

Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ, Đại bi A-di-đà Phật.

Nam mô A-di-đà Phật. (3 hoặc 7 tràng)

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Đại Thế Chí Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ-tát. (3 lần)

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát (3 lần)

SÁM KHỂ THỦ

Cúi lạy phương Tây cõi An lạc.

Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo sư,

Nay con phát nguyện, nguyện vãng sanh,

Nhờ lượng Từ Bi thương nhiếp thọ.

Nay con khắp vì, bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh, cầu đạo Bồ-đề, Nhứt thừa của Phật, chuyên tâm trì niệm, hồng danh muôn đức, Phật A-di-đà, nguyện sanh Tịnh độ.

Lại bởi chúng con, nghiệp nặng phước khinh, chướng sâu huệ cạn, nhiễm tâm dễ động, tịnh đức khó thành, nay đối Từ Tôn kính gieo năm vóc, tỏ bày một lòng, chí thành sám hối. Con và chúng sanh, nhiều kiếp đến nay, mê bổn tịnh tâm, buông tham, sân, si, nhiễm dơ ba nghiệp, vô lượng vô biên, nghiệp oan đã kết, nguyện đều tiêu diệt.

Từ ngày hôm nay, lập thề nguyện sâu, xa lìa pháp ác, thề không còn tạo, siêng tu thánh đạo, thệ chẳng biếng lười, thệ thành chánh giác, thệ độ chúng sanh, xin đức Từ Tôn, dùng nguyện Từ bi, chứng biết lòng con, thương xót đến con, gia bị cho con, nguyện khi thiền quán, hoặc lúc mộng mơ, được thấy thân vàng, A-di-đà Phật, được chơi cõi tịnh của đấng đạo sư, được nhờ Từ Tôn, cam lồ rưới đầu, quang minh chiếu thể, tay xoa đảnh con, áo đắp thân con, khiến cho chúng con, chướng cũ tự trừ, căn lành mau lớn, mau tiêu phiền não, chóng phá vô minh, viên giác tâm mầu, sáng bừng mở rộng, tịch quang cảnh thật thường được hiện tiền, đến lúc lâm chung, biết ngày giờ trước, thân không tất cả, bệnh khổ ách nạn, tâm không tất cả, tham luyến mê hoặc, các căn vui đẹp, chánh niệm phân minh, xả bảo an lành, như vào thiền định. Phật A-di-đà, Quan Âm, Thế Chí, chư Thánh hiền chúng, phóng quang tiếp dẫn, tay báu dắt dìu, lầu gác, tràng phan, nhạc trời hương lạ, Tây phương cảnh Phật, bày hiện rõ ràng, khiến cho chúng sanh kẻ thấy người nghe, mừng vui khen cảm, phát Bồ-đề tâm. Bấy giờ thân con, ngồi đài Kim cang, bay theo sau Phật, khoảng khảy móng tay, sanh vào sen báu, nơi ao thất bảo, ở cõi Tây phương, rồi khi hoa nở, thấy Phật Bồ-tát, nghe tiếng pháp mầu, chứng vô sanh nhẫn, giây phút lại đi, thừa sự chư Phật, nhờ ơn thọ ký. Được thọ ký rồi, ba thân bốn trí, năm nhãn, sáu thông, vô lượng trăm ngàn môn Đà la ni, tất cả công đức, thảy đều thành tựu.

Từ đó về sau, không rời an dưỡng về nơi Ta-bà, phân thân vô số, khắp cả mười phương, dùng sức thần thông, tự tại khó nghĩ, và các phương tiện, độ thoát chúng sanh, đều khiến lìa nhiễm, chứng được tịnh tâm, đồng sanh Tây phương, lên bậc bất thoái.

Nguyện lớn như vậy, thế giới không tận, chúng sanh không tận, nghiệp và phiền não, thảy đều không tận, đại nguyện của con, cũng không cùng tận. Nay con lễ Phật, phát nguyện tu trì, xin đem công đức, hồi thí hữu tình, bốn ân báo đáp, ba cõi đều nhờ, pháp giới chúng sanh, đồng thành chủng trí.

Nguyện sanh Tịnh độ ở Tây phương

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ

Hoa nở thấy Phật chứng vô sanh

Bồ-tát bất thoái là bạn lữ.

Nguyện đem công đức này

Hướng về khắp tất cả

Đệ tử và chúng sanh

Đều trọn thành Phật đạo.

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng, trí huệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, tất cả không ngại.

Sách cùng thể loại
Kinh Nhật Tụng
Kinh Nhật Tụng
Chùa Hoằng Pháp
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Thánh Đức Và Sự Linh Ứng của Bồ - Tát Địa Tạng
Nhiều tác giả
Tây Phương An Lạc Tập
Tây Phương An Lạc Tập
Đại Sư Đạo Xước
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Những Câu Chuyện Về Nhân Quả
Thích Tâm Thuận
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Niệm Phật Thoát Sanh Tử
Thích Nữ Tuệ Uyển
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Tích Truyện Đức Từ Thị Quán Thế Âm
Thích Tâm Hoà