Khóa 57

Hạnh nguyện người tu 2 - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thích Minh Thành
Mẹ ơi con chỉ cần - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Thanh Thản Niệm Phật - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Hành động người hiền trí - Phật thất kỳ 57
Giảng sư Thích Trí Thường
Lời khai thị của Trí Húc Đại Sư
Giảng sư Thích Nguyên Hiền
Hạnh nguyện người tu 2
Giảng sư Thích Minh Thành
Mẹ ơi con chỉ cần
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Hành động người hiền trí
Giảng sư Thích Trí Thường
Thanh thản niệm Phật
Giảng sư Thích Giác Đăng