65th Course

Bốn pháp quán - Phật thất 65
Lecturer Thích Hạnh Tín
Listen: 11239
Download: 3007

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10914
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16657
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8745
1383
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10775
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17565
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3353
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3945
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3228
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3596
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6301
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3226
386