65th Course

Bốn pháp quán - Phật thất 65
Lecturer Thích Hạnh Tín
Listen: 11412
Download: 3007

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11085
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16816
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8939
1383
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10939
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17755
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3601
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4173
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3415
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3767
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6494
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3404
386