65th Course

Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Listen: 17713
Download: 2515

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11046
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16786
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8890
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11369
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10896
1689
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3541
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4127
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3351
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3729
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6431
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3365
386