65th Course

Trở lại thiên đường
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Listen: 4026
Download: 386

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11699
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
17427
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
9534
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
12043
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
11613
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
18329
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
4255
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4776
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
4089
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
4576
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
7119
1461