65th Course

Trở lại thiên đường
Lecturer Thượng tọa Thích Phước Tiến
Listen: 3224
Download: 386

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
10912
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16657
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8744
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11238
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10774
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17564
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3353
653
Phát Bồ Đề tâm
Thượng tọa Thích Đồng Thành
3944
730
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3228
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3596
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6298
1461