65th Course

Phát Bồ Đề tâm
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Listen: 4126
Download: 730

Other Media

Phát Bồ Đề Tâm - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Đồng Thành
11046
1738
Niệm Phật Nhất Tâm Bất Loạn - Phật thất 65
Thích Trí Huệ
16786
2933
Chánh Nhân Vãng Sanh - Phật thất 65
Thích Pháp Đăng
8890
1383
Bốn pháp quán - Phật thất 65
Thích Hạnh Tín
11369
3007
Đông lực cho sự tu tập - Phật thất 65
Thích Tâm Hòa
10896
1689
Trở lại thiên đường - Phật thất 65
Thượng tọa Thích Phước Tiến
17713
2515
Bốn pháp quán
Thích Hạnh Tín
3540
653
Chánh nhân vãng sanh
Thích Pháp Đăng
3350
556
Động lực cho sự tu tập
Thích Tâm Hòa
3728
613
Niệm Phật nhất tâm bất loạn
Thích Trí Huệ
6431
1461
Trở lại thiên đường
Thượng tọa Thích Phước Tiến
3364
386