Video Phật Pháp Nhiệm Mầu

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ diễn hài trong chương trình Diệu Âm Hoằng Pháp lần 2
Biên soạn Thanh Kim Huệ
THAM TIỀN NIỆM PHẬT - NS. Thanh Kim Huệ | Cải Lương Phật Giáo
Biên soạn Thanh Kim Huệ
[Bản đầy đủ] Phật Pháp Nhiệm Màu Kỳ 7 - Nghệ Sĩ Thanh Kim Huệ và Bạch Tuyết
Biên soạn Thanh Kim Huệ
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 35 - Phật tử Tịnh Quý
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 34 - Phật tử Tịnh Thịnh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 33 - Phật tử Nhuận Trực
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 32 - Nghệ sĩ Hồng Tơ
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 31 - Phật tử Nhật Trung
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 30 - Nghệ sĩ Châu Thanh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 29 - Hạnh An
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 28 - Cô Duệ & Cô Hỏi
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 27 - Diệu Phước
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính