Video Phật Pháp Nhiệm Mầu

Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 26 - Ca sĩ Nguyễn Đức
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật Pháp Nhiệm Mầu Kỳ 25 - Tịnh Hà
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 24 - Thanh Tường Phong
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 23 - Tấn Hào và Minh Thiền
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 22 - Phật tử Nguyên Ngộ
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 21 - Thầy Thích Trúc Thái Minh
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 20 - Khánh Hồng - Phúc Duy
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 19 - Diệu Uyển
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 18 - Thầy Trung Đạo
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 17 - Nghệ sĩ Kim Cương
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật pháp nhiệm mầu kỳ 16 _ Phật tử Tịnh Tín
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính
Phật Pháp Nhiệm Mầu kỳ 15 _ Thầy Thích Hoằng Hiền
Chủ nhiệm: Thích Chân Tính