Lễ xuất gia

Lễ Xuất Gia Tại Chùa Hoằng Pháp 2021 | Bản đầy đủ
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA tại chùa Hoằng Pháp | 24/01/2021
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Thế Phát Xuất Gia tại chùa Hoằng Pháp | 21/06/2020
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 12/05/2015