Lễ xuất gia

LỄ THẾ PHÁT XUẤT GIA tại chùa Hoằng Pháp | 24/01/2021
Chùa Hoằng Pháp
Lễ Thế Phát Xuất Gia tại chùa Hoằng Pháp | 21/06/2020
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 12/2018
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 04/2019
Chùa Hoằng Pháp
Lễ thế phát xuất gia 12/05/2015