Chùa Biên Dịch

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn