Chùa Biên Dịch

Báo ứng hiện đời - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
Số lượt nghe: 13775
Số lượt tải: 2082

Pháp âm cùng danh mục

Oan hồn đòi mạng - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
20002
2295
Oan hồn đòi mạng - Tập 2
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
11417
1710
Nghịch duyên
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
15280
2168
Kiếp luân hồi _ Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
28940
2705
Phật nói kinh Diệt tội - Trường thọ - Tội phá thai _Thích Nhuận Nghi (dịch)
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
18843
2422
Báo ứng hiện đời - Tập 1
Phim Truyện - Chùa Biên Soạn
26772
2802