Quê hương điệu lý

Tiếng Di Đà
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Kiếp Mê Lầm
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Di Đà
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Phật Thất
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Xuân Đến
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Kính Mừng Phật Đản
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Niềm Tin Chánh Pháp
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Học Tu
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Niệm Phật Vãng Sanh
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Về Chùa
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý Phật Tử
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý
Lý quay về
Nhạc - Quê Hương Điệu Lý