Ký sự Đài Loan

Tập 3: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
Chùa Hoằng Pháp
Tập 2: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
Chùa Hoằng Pháp
Tập 1: Hơi ấm nơi xứ lạ - Ký sự Đài Loan
Chùa Hoằng Pháp