Khóa Tu Mùa Hè 2007

Bóng mây - Khóa tu mùa hè 2007
Giảng sư Thích Thiện Thuận
Người điêu khắc tượng - Khóa tu mùa hè 2007
Giảng sư Thượng tọa Thích Chân Tính
Bóng mây
Giảng sư Thích Thiện Thuận