Khóa 49

Lời khai thị sách tấn niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Giảng sư Hòa thượng Thích Thiện Trí
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A-di-đà - Phật thất kỳ 49
Giảng sư Thích Ngộ Thông
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2 - Phật thất kỳ 49
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Tâm bệnh, thân bệnh - Phật thất kỳ 49
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Buông xả niệm Phật - Phật thất kỳ 49
Giảng sư Thượng tọa Thích Giác Đăng
Bí mật bên kia cửa tử - Phật thất kỳ 49
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Bí mật bên kia cửa tử
Giảng sư Thượng Tọa Thích Minh Thành
Kinh niệm Phật Ba-la-mật kỳ 2
Giảng sư Thượng tọa Thích Nhật Từ
Lời khai thị sách tấn niệm Phật
Giảng sư Hòa thượng Thích Thiện Trí
Tâm bệnh - thân bệnh
Giảng sư Hòa thượng Thích Giác Hạnh
Xả bỏ
Giảng sư Thích Giác Đăng
Ý nghĩa 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
Giảng sư Thích Ngộ Thông