67th Course

Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Lecturer Thích Nguyên Hiền
Listen: 8866
Download: 1250

Other Media

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12958
1988
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9394
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9841
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9546
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22822
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3504
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3066
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3107
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4325
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3453
539
Đi qua dòng sanh tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
4825
996