67th Course

Đi qua dòng sanh tử
Lecturer Thượng tọa Thích Đồng Thành
Listen: 4829
Download: 996

Other Media

Màu Nhớ Thu Xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
12962
1988
Lời Khai Thị Của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
8871
1250
Thơm Ngát Hương Sen
Thích Pháp Đăng
9399
1322
Đức Phật Trong Tôi
Thích Đức Trường
9844
1254
Nhớ Mãi Lời Thầy
Thích Thiện Thanh
9551
1264
Đi Qua Dòng Sanh Tử
Thượng tọa Thích Đồng Thành
22826
2879
Nhớ mãi lời thầy
Thích Thiện Thanh
3508
546
Đức Phật trong tôi
Thích Đức Tường
3071
533
Thơm ngát hương sen
Thích Pháp Đăng
3111
572
Màu nhớ thu xưa
Thượng Tọa Thích Minh Thành
4327
884
Lời khai thị của Đại Sư Tĩnh Thường
Thích Nguyên Hiền
3457
539