56th Course

Cát bụi
Lecturer Thích Thiện Xuân
Listen: 5541
Download: 925

Other Media

Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu Phật thất - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Thiện Trí
9544
1446
So sánh tướng dụng thể - Phật thất kỳ 56
Thích Thiện Xuân
11163
2071
Cát bụi - Phật thất kỳ 56
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
14474
2534
Tha thứ thì thư thái - Phật thất kỳ 56
Thích Tâm An
10599
1891
Hạnh nguyện của người tu - Phật thất kỳ 56
Thích Minh Thành
7025
1346
Nhận diện sự sống - Phật thất kỳ 56
Thượng tọa Thích Trí Chơn
12372
2386
Nhận diện sự sống
Thượng tọa Thích Trí Chơn
4223
946
So sánh tướng dụng thể
Thích Thiện Xuân
4769
1005
Hạnh nguyện của người tu
Thích Minh Thành
3031
584
Tha thứ thì thư thái
Thích Tâm An
3698
718
Ý nghĩa thâm sâu về khóa tu phật thất 1
Hòa thượng Thích Thiện Trí
4193
636