Bến Đỗ Tâm Linh

Chương Trình Ca Nhạc "Bến Đỗ Tâm Linh"
Chùa Hưng Pháp