Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 11141
Download: 939

Other Media

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8436
1009
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
11766
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10121
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8983
707
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
17383
569
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
11899
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10380
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9867
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
7739
293