Khóa 80

Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Lecturer Thích Tâm Đại
Listen: 17381
Download: 569

Other Media

Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
8436
1009
Vượt qua nghiệp chướng - KTPT 80
Thích Tâm Đại
11140
939
Sự nhiệm mầu của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
11765
838
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
10121
860
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
8981
707
Bớt mong cầu để niệm Phật - KTPT 80
Thượng tọa Thích Quảng Thiện
11896
383
Sự mầu nhiệm của tỉnh thức - KTPT 80
Thích Minh Thành
10379
343
Thế nào là được - KTPT 80
Hòa thượng Thích Bửu Chánh
9865
422
Sống gởi thác về - KTPT 80
Thích Trí Minh
7737
293