Ceremony for Amitabha Buddha’s birth.

Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
Listen: 12069
Download: 645

Other Media

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
54
1
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
115
1
Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
2077
7
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
2587
19
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4862
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5666
230
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15501
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
6472
760
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
5181
569