Ceremony for Amitabha Buddha’s birth.

Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2007
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
Listen: 6471
Download: 760

Other Media

Tỏa Sáng Đêm Di Đà 2019 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
54
1
LUNG LINH ĐÊM DI ĐÀ 2020 | Chùa Hoằng Pháp
Chùa Hoằng Pháp
114
1
Tỏa sáng đêm Di Đà 2018
Chùa Hoằng Pháp
2072
7
Lễ Hoa Đăng Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà 2017
Chùa Hoằng Pháp
2579
19
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2015
Chùa Hoằng Pháp
4858
139
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2014
Chùa Hoằng Pháp
5664
230
Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà 2013
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
12068
645
Hoa đăng tỏa sáng đêm Di Đà 2010
15500
1850
Hoa đăng vía Phật A Di Đà 2006
Các buổi lễ và Phật sự - Vía A Di Đà
5180
569