Cấp Cô Độc Viên

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2024

Cập nhật: 02/06/2024
 

Danh sách đóng góp hai quỹ học bổng tháng 05/2024

 

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ HỌC BỔNG ƯƠM MẦM TRÍ TUỆ

 THÁNG 05/2024

VĂN PHÒNG NHẬN

Không

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

13/05/2024

Pt Dieu Hao (BH-DN) Gop Quy Uom Mam Tri Tue T5/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

14/05/2024

Con Xin Duoc Thanh Tam Cung Duong Den Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue A. Ct Tu Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

16/05/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

50.000

16/05/2024

Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue

500.000

18/05/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

15.000

22/05/2024

Con Xin Thanh Tam Cung Duong Den Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue. Ct Tu  Nguyen Ngoc Thanh Thuy

100.000

22/05/2024

Uom Mam Tri Tue. Ct Tu Huynh Thi Hoang Yen

200.000

24/05/2024

P Nghi Cung Duong Uom Mam Tri Tue

500.000

25/05/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

26/05/2024

Gia Dinh Con Kinh Gui Uom Mam Tri Tue

200.000

27/05/2024

Ung Ho Hb Uom Mam Tri Tue. Ct Tu 9988669624

100.000

27/05/2024

Gia Dinh Mai Xuan Sanh Ung Ho Quy Hoc Bong Uom Mam Tri Tue.

100.000

06/05/2024

Nguyen Phong Cung Duong Uom Mam Tri Tue

15.000

07/05/2024

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

08/05/2024

Tue Han Uom Mam Tri Tue

20.000

09/05/2024

Vo Thi Nhu Hien Chuyen Tien Uom Mam Tri Tue

332.000

10/05/2024

Ung Ho Quy Uom Mam Tri Tue

50.000

12/05/2024

Ung Ho Uom Mam Tri Tue

100.000

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP QUỸ TĂNG TÀI NGỘ CHÂN TỬ

THÁNG 05/2024

 

VĂN PHÒNG NHẬN

Không

CHUYỂN KHOẢN

Qua Số TK: 0071000886404 Chủ TK: NGUYỄN SỸ CƯỜNG (HT. THÍCH CHÂN TÍNH).  Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

NGÀY

NỘI DUNG

SỐ TIỀN

05/05/2024

Pt Nhuan Nhien Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

13/05/2024

Pt Dieu Hao (Bh-Dn) Gop Quy Dttt Ngo C Tu T5/2024. Ct Tu Le Thi Thu Hong

200.000

13/05/2024

Dieu Phong Cung Duong Tang Tai

15.000

14/05/2024

Nguyen Phong Cung Duong Tang Tai

15.000

18/05/2024

Gia Dinh Khoa Thoa Ung Ho Quy Dao Tao Tang Tai

100.000

21/05/2024

Dieu Phong Cung Duong Tang Tai

15.000

22/05/2024

Gdpt Lien Hong - Cd Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

1.000.000

24/05/2024

P Nghi Cung Duong Quy Ngo Chan Tu

500.000

31/05/2024

Cung Duong Quy Uom Mam Tri Tue & Quy Tang Tai. Ct Tu Nguyen Thi Hong Loan

200.000

07/05/2024

Gdpt Tinh Tai - Cd Quy Dt Tang Tai Ngo Chan Tu. Ct Tu Le Xuan Ly Hong

500.000

07/05/2024

Tin Nguyen Xin Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai

50.000

07/05/2024

Phat Tu Van Hoa Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

09/05/2024

La Thi Trang Chuyen Tien Gia Dinh Chung Con Xin Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

100.000

10/05/2024

Cung Duong Quy Tang Tai Ngo Chan Tu

50.000

11/05/2024

Ung Ho Quy Umtt Va Quy Tang Tai Chua Hoang Phap

400.000

11/05/2024

Cung Duong Quy Dao Tao Tang Tai Nct. Ct Tu Phan Thi Nhiem

200.000

Tin tức liên quan