Phật Sự TT. Thích Chân Tính

Thăm Trụ Sở Hội Từ Bi Phụng Sự (CSS) Và Giảng Pháp Tại Tổ Đình Minh Đăng Quang - Hoa Kỳ
15/10/2016
Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến thăm hội Từ Bi Phụng Sự...
Hướng Dẫn Oai Nghi Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Bang Nevada - Hoa Kỳ
13/10/2016
Sáng ngày 12 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn oai nghi cho quý thiện tín...
Giảng Pháp Tại Niệm Phật Đường Phổ Quang Bang Nevada - Hoa Kỳ
12/10/2016
Sáng ngày 11 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi pháp thoại tại niệm Phật...
Một Ngày Tu Học Tại Như Lai Thiền Tự - Hoa Kỳ
10/10/2016
Ngày 9 tháng 10 năm 2016, nhân dịp Như Lai Thiền Tự tổ chức ngày tu lễ Ngũ Bách Danh, Thượng tọa...
Đi thăm các cửa hàng Goodwill – Hoa Kỳ
09/10/2016
Ngày 7 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến thăm các cửa hàng Goodwill, tại bang...
Giảng pháp tại Như Lai Thiền Tự bang Arizona – Hoa Kỳ
09/10/2016
Ngày 8 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến Như Lai Thiền Tự để tiếp tục hành trình...
Giảng pháp tại đạo tràng Quán Thế Âm - Hoa Kỳ
07/10/2016
Tối ngày 6 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi pháp thoại tại đạo tràng Quán...
Giảng pháp tại tư gia Phật tử Diệu Giác - Hoa Kỳ
07/10/2016
Ngày 5 tháng 10 năm 2016, nhân chuyến hoằng pháp tại bang Oregon, Thượng tọa Thích Chân Tính đã đến...
Thăm và thuyết giảng tại tư gia Phật tử bang Oregon - Hoa Kỳ
06/10/2016
Sáng ngày 04 tháng 10 năm 2016, nhân chuyến hoằng pháp tại bang Oregon, Thượng tọa Thích Chân Tính...
Một ngày tu học tại niệm Phật đường Viên Thông, bang Oregon – Hoa Kỳ
04/10/2016
Ngày 3 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn quý thiện tín Phật tử tu một ngày...
Giảng pháp tại chùa Cổ Lâm và tư gia Phật tử Khánh Minh – Hoa Kỳ
03/10/2016
Ngày 01 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã hướng dẫn tu học một ngày tại chùa Cổ Lâm,...
Giảng pháp tại chùa Phước Huệ và niệm Phật đường Viên Thông – Hoa Kỳ
03/10/2016
Sáng ngày 02 tháng 10 năm 2016, Thượng tọa Thích Chân Tính đã có buổi thuyết pháp tại chùa Phước...