Phật giáo & Xã Hội

Không thối chuyển
12/09/2021
Ai đang thống trị thế giới?
11/09/2021
Tụng kinh công đức vô biên....
11/09/2021
Hiểu đúng về Giới
10/09/2021
Chuỗi ngọc dâng cúng
10/09/2021
Trong phẩm Phổ Môn thứ 25 thuộc kinh Diệu Pháp Liên Hoa có một đoạn với đại ý như sau: Sau khi được...
Hai sự tinh cần
09/09/2021
Hạnh phúc chân thật
08/09/2021
Hổ dữ trong trang trại
08/09/2021
Được và mất
07/09/2021
Hai loại tội
07/09/2021
Tâm tình nơi đất khách
02/09/2021
Cho xin hai chữ “BÌNH AN”…
02/09/2021
Sáng nào cũng vậy, tại chùa Hoằng Pháp, chúng con được nghe bài thơ “Thương quá Sài Gòn” (Sư phụ...