Pháp môn niệm Phật

Pháp Sư Tịnh Không khai thị niệm Phật
16/04/2007
Pháp Sư Tịnh Không thuyết giảng cho Phật tử dự Phật thất trong Niệm Phật Đường.
Đại Cư Sĩ LÝ BỈNH NAM - Vãng sanh lưu lại cả ngàn viên xá lợi.
15/04/2007
Ngài Lý Bỉnh Nam là vị Thầy vĩ đại của hơn 200 ngàn đệ tử nói chung và của Hòa Thượng Tịnh Không...
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 1)
07/04/2007
Ngay lúc này đây, quý vị chẳng khởi tham, sân, si, không giết, trộm, dâm v.v... rất tốt, nhưng một...
TUYẾT LƯ LÃO NHÂN TỊNH ÐỘ TUYỂN TẬP (phần 2)
07/04/2007
Câu “đới nghiệp vãng sanh” là chỉ người tu Tịnh Ðộ mà nói; đối với các pháp môn khác nếu đới nghiệp...
Sư Bà Như Phụng vãng sanh lưu xá lợi
05/04/2007
Được Phật A Di Đà gia hạn sống thêm 5 năm. Sư Bà Thích Như Phụng thấy Phật, thấy cả cảnh giới Tây...
Tiền Thân Đức Phật A Di Đà
31/03/2007
Ðức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đã là một đấng lịch sử trong cõi Ta Bà, ngoài mấy nghìn năm, hình...
Lợi ích Của Sự Niệm Phật (phần 1)
26/03/2007
Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003 Diệu Âm dịch
Lợi ích Của Sự Niệm Phật (phần 2)
26/03/2007
Hòa thượng Tịnh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội, Úc Châu 23-06-2003 Diệu Âm dịch