Pháp môn niệm Phật

Pháp môn Tịnh độ
31/08/2007
Pháp môn Tịnh độ còn gọi là pháp môn Niệm Phật. Ý nghĩa niệm Phật là đem tâm thanh tịnh mà tưởng...
Tại Sao 108 Hạt Chuỗi ?
29/08/2007
Phật giáo nhìn vào vũ trụ nhân sinh, không phải là duy vật, không phải duy tâm, cũng không phải là...
Thêm một chuyện niệm Phật vãng sanh lưu xá lợi ở Úc châu
11/08/2007
Được sự đồng ý của nhà thiêu Altona, con cháu của cụ và Đại Đức Thích Trúc Thông Hoàng đến nhà...
Lược Sử Ðức Phật A Di Ðà và 48 Đại Nguyện
24/07/2007
Lịch sử đức Phật A Di Ðà, với 48 đại nguyện. Công đức của Phật A Di Ðà rất rộng lớn, là do lòng đại...
Niệm Phật có thể độ chúng sanh
24/07/2007
Là pháp môn niệm Phật, lấy nhất tâm niệm Phật, cầu sinh Tây phương, ly khổ đắc lạc. Nhìn vào thấy...
Niệm Phật được thành Phật đạo
24/07/2007
Người niệm Phật mà được sự hộ niệm của chư Phật, nhiếp trì nguyện lực của Phật A Di Ðà thì lúc mạng...
Niệm Phật tam muội
24/07/2007
Niệm Phật tam muội không chủ ý niệm cho nhiều trong một lúc một thời nào đó, nhưng lại chuyên, phải...
Sống trong bổn nguyện của Phật A Di Đà
24/07/2007
Chúng ta thấy một con người, bằng đức tin và niệm danh hiệu, đã gắn được cuộc đời mình với bổn...
Trào lưu Tịnh Độ tại Việt Nam
24/07/2007
Trào lưu Tịnh độ ở nước ta dẫu có một lịch sử lâu dài nhưng không tự thân phát triển thành một tông...
Chọn pháp môn trong thời đại văn minh
23/07/2007
Xét lại trí lực, căn cơ của con người bây giờ và hoàn cảnh thời đại ngày nay cách Phật quá xa, có...
Niệm Phật với tuổi trẻ
23/07/2007
Nếu người trẻ hiểu rằng chiến thắng những ham muốn bất chánh, những dục vọng đam mê dẫn đến phiền...
Chỉ yếu hành trì niệm Phật
18/07/2007
Trong khi mình niệm Phật thì nhiếp tâm nơi chánh niệm, vọng niệm không xen vô, mà vọng niệm không...