Pháp môn niệm Phật

Thời công phu đặc biệt của khóa tu Phật thất lần thứ 56
18/04/2009
sáng nay ngày 18/04/2009 (nhằm ngày 24-03 Kỷ Sửu) BTC đã sắp xếp các Phật tử tham dự khóa tu Phật...
Cảm tác vía từ phụ Di Đà
05/02/2009
Nguyện mọi người gấp gấp niệm Phật cầu vãng sanh, quyết dự Di Đà nguyện hải, quyết thọ Báo thân...
Ý nghĩa chân thật của "Bổn Nguyện Niệm Phật"
30/12/2008
Đây đích thật là một vấn đề rất nghiêm túc và quan trọng, nếu giải thích lệch lạc vấn đề này thì có...
Phải hiểu rõ sự niệm Phật
15/11/2008
Hôm nay là ngày giỗ kỷ niệm lão pháp sư Ấn Quang vãng sanh về cõi Tây Phương lần thứ mười hai. Quý...
Yếu chỉ pháp trì danh niệm Phật và Kệ gia hạnh tu trì
15/11/2008
Khi hạ thủ công phu ở nơi một câu hồng danh của Phật “NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT” hay là “A DI ĐÀ PHẬT”...
Niệm Phật phải cầu sanh Tây Phương Cực Lạc
14/10/2008
Cho nên biết rằng chỉ có pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh Tây phương là dễ dàng và phổ cập cho mọi...
Khai Thị Về Những Điểm Thiết Yếu Khi Niệm Phật
31/05/2008
Pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh cõi Tây phương Cực Lạc, vốn là đại sự cắt đứt dòng sanh tử. Vì vậy...
Đức Phật đản sinh - Suối nguồn từ bi và bình đẳng
11/05/2008
... Thật vậy, lòng từ bi bình đẳng của Đức Phật luôn lan tỏa đến cho muôn loài, đến tất cả mọi dạng...
Học và Tu
11/05/2008
... Biết căn bản và phương tiện Niệm Phật rồi, mới biết đầu tiên từ phàm phu phát tâm trải qua Tam...
Ưu Ðàm Ðại Sư Khai Thị Niệm Phật
24/04/2008
Người niệm Phật muốn sanh về Tịnh Độ, phải tưởng nghĩ tất cả sự vật ở thế gian đều vô thường, thành...
Tôn nghiêm trong sinh tử
13/04/2008
Mỗi người đều có tư tưởng, cách nhìn và lập trường khác nhau về vấn đề sống chết. Trong ba mươi năm...
Đức Phật đã xử sự như thế nào khi được cung kính, cúng dường
31/03/2008
Chúng ta đã được biết Đức Phật đã thành công rực rỡ và xuất sắc trong sứ mệnh thuyết pháp độ sanh....